bestellen en betalen.

BESTELLEN


Voor een bestelling kun je per mail, of telefonisch contact opnemen. vlindertje.blauw

Als er vragen zijn of je hebt advies nodig dan help ik graag. Speciale wensen kun je altijd aangeven. We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden. Je kunt alles aangeven wat voor jullie belangrijk is.
We zullen telefonisch afspreken hoe de bestelling betaald en geleverd wordt.

De prijzen staan vermeld  onder producten.
 

 BETAALWIJZE

. Vooraf overmaken

. Contant betalen bij ophalen

. Contant betalen aan koerier

. Betaling via uitvaartondernemer

 

MOGELIJKHEDEN VERSTUREN / BEZORGEN

. De bestelling kan opgehaald worden, er is waarschijnlijk wel iemand die dit voor je wil doen

. Aangetekend pakketpost via PostNl

Bezorging door Postnl binnen 24 uur na versturen (bezorging ook op zaterdag), zaterdag versturen is dinsdag leveren.

. Per koerier

. Via de begrafenisondernemer, deze kan natuurlijk ook contact op nemen met Kleine Vlinder

 

Kleinvlindertje.paarse Vlinder  heeft alle mandjes en ledikantkistjes die op de website staan op voorraad en kan dus snelle levering garanderen. 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINE VLINDER

Kleine Vlinder
Veldbies 8
1657 KG Abbekerk
Tel: 06-30501773 
E-mail:**Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.**
Kvk:     37163444
BTW:    NL 187659035B01


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
koper: een wederverkoper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in de uitvaartbranche, of een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die eindgebruiker is van door Kleine Vlinder geleverde producten koop: de koop van een roerende zaak die wordt gesloten door een koper zoals die is omschreven in bovenstaande definitie.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kleine Vlinder en een koper waarop Kleine Vlinder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, en voor iedere koop.


Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen 

1.Offertes van Kleine Vlinder zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 
 

2.Kleine Vlinder is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 

3.Door Kleine Vlinder opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering en levering in normale werktijden, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief vervoer- en afleveringskosten.
 

4.Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van deze algemene voorwaarden én volledige betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.bevestiging van de bestelling vis mail.

 

Artikel 4. Levering

1.De door Kleine Vlinder geleverde zaken kunnen een afwijking in de uitvoering hebben ten opzichte van de website en/of de orderbevestiging, elk model wordt immers met de hand vervaardigd. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde kader geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 
 

2.De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden afgeleverd of bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 

3.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering na volledige betaling.  

 

Artikel 5. Levertijd

1.Kleine Vlinder zal de bestellingen leveren binnen uiterlijk 3 werkdagen. Is dit niet mogelijk door dat een product, niet op voorraad is, of er zijn om andere redenen van vertraging (zoals overmacht), of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 24 uur na de plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren


2.De door Kleine Vlinder opgegeven levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

Artikel 6. Technische eisen
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Kleine Vlinder er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt.


Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden 
Indien door Kleine Vlinder een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Elk model wordt immers met de hand gemaakt.    


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst dan wel teniet doen van de koop

1.Een overeenkomst en/of een koop tussen Kleine Vlinder en een koper kan onmiddellijk ontbonden dan wel teniet gedaan worden in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst en/of de koop aan Kleine vlinder omstandigheden ter kennis komen die Klein Vlinder goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Kleine Vlinder de koper bij het sluiten van de overeenkomst en/of de koop gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Kleine Vlinder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst dan wel de koop op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Kleine vlinder schadevergoeding te vorderen.
 

2.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Kleine vlinder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dan wel de koop onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst dan wel de koop in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kleine vlinder bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel de koop teniet te doen.

 

Artikel 9. Garantie

1.Kleine Vlinder garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal, en kleur fouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor krassen en schrammen ontstaan door eigen toedoen van de koper. 
 

2.Indien het product en/of materiaal  een fout vertoont, heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden. Kleine Vlinder kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
 

3.De garantie geldt niet indien fouten zijn terug te herleiden tot fouten in de bestelling door de koper.  
 

4.De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.   
 

5.Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: vervoer van de zaken zonder bijgeleverd beschermingsmateriaal; Met nagels of (scherpe) voorwerpen toebrengen van krassen of lospeuteren van toegepaste materialen.
 

6.Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Kleine Vlinder, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

7.Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consumentkoper. De regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

1.Alle door Kleine Vlinder geleverde zaken blijven het eigendom van Kleine vlinder totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Witte Wolkjes gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 

2.De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 

3.Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kleine vlinder dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Kleine vlinder haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kleine Vlinder zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 

4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Kleine vlinder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 

5.De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen enige schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom
Kleine Vlinder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Kleine Vlinder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij er kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 

1.De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
 

2.Koper dient Kleine Vlinder schriftelijk, via brief of e-mail, van de fout op de hoogte te hebben gebracht. Direct na het ontvangen van het product.
 

3.De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk, via brief of E-mail te melden.
 

4.Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 

5.Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kleine Vlinder worden geretourneerd.

 

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging 

1.Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 
 

2.Indien Kleine vlinder met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 14. Betaling 

1.Tenzij anders overeengekomen dient betaling via eenmalige incasso, contant of dmv vooruitbetaling plaats te vinden.
 

2.Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
 

3.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Kleinevlinder en de verplichtingen van de koper ten opzichte van Kleine vlinder onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 

4.Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Incassokosten

1.Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste € 1.000 25%
over het meerdere tot € 2.000    20%
over het meerdere tot € 3.000 15%
over het meerdere 10% 
 

2.Indien Kleine Vlinder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 
Kleine Vlinder is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1.Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden. 
 

2.Kleine Vlinder is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kleine Vlinder of haar ondergeschikten; 
 

3.De aansprakelijkheid van Kleine Vlinder is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

 

 

Artikel 17. Overmacht

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daarom trend in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kleine Vlinder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kleine Vlinder niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Kleine Vlinder of in het bedrijf van haar leverancier daaronder begrepen.  
 

2.Indien de overmacht langer dan 3 dagen duurt na besteldatum, mag de consument de bestelling kosteloos annuleren.

 

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting 
De consument moet de gelegenheid hebben het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dat kan zijn de geschillencommissie thuiswinkel of gelijkwaardige geschillencommissie, het geen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. Zie verder de regels in de algemene voorwaarden van Kleine Vlinder. Een klacht moet schriftelijk worden gestuurd aan het volgende postadres: Kleine Vlinder, Veldbies 8 1657 KG Abbekerk, onder vermelding van de klacht en de reden.

 

Artikel 19. Zichttermijn

1.Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft de consument het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden/herroepen, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terug zending. Het eventueel al door de klant betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door Kleine vlinder, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Bij het sluiten van de overeenkomst moet de consument eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden zoals genoemd op onze website.

2.Het zichttermijn is niet van toepassing bij koop of afstand als het om zaken gaat die:
- Tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
-  Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals gl(as) sieraden of speciaal op verzoek gemaakte artikelen.
-   Het product beschadigd is door toedoen van de koper. Kleine Vlinder zal er alles aan doen om de klacht binnen 3 weken af te handelen. Indien wij deze termijn niet halen wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 

Artikel 20. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen Kleine Vlinder en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

De algemene voorwaarden staan vermeld op www.kleinevlinder.nl en worden hier ter inzage aangeboden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

 

**Joomla! Foutopsporingsconsole**

**Sessie**

**Profielinformatie**

**Geheugengebruik**

**Database queries**

**Ontleedfouten in taalbestanden**

**Geladen taalbestanden**

**Niet vertaalde strings**